SKF轴承 216-Z 深沟球轴承

SKF轴承 216-Z 深沟球轴承

SKF深沟球轴承

SKF深沟球轴承的应用范围非常广。 SKF深沟球轴承适用于高速和超高速,适应两个方向的径向和轴向载荷,并且几乎不需要维护。 SKF深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型, SKF 提供多种设计、变型和尺寸的深沟球轴承。

SKF深沟球轴承 216-Z
D   140 mm
B   26 mm
D2 126.5 mm
r1,2 min. 2 mm
SKF深沟球轴承 216-Z 挡肩尺寸图
da min. 88.8 mm
da max. 88.8 mm
Da max. 129 mm
ra max. 2 mm

 

SKF深沟球轴承 216-Z 数据计算
基本额定动载荷 C   88 kN
基本额定静载荷 C0   85 kN
疲劳载荷极限 Pu   3.45 kN
参考转速     8500 r/min
极限转速     5000 r/min
计算系数 kr   0.04  
 
 
SKF深沟球轴承 216-Z 质量
质量轴承     1.55 kg