SKF轴承 RPNA20/35 滚针轴承

SKF轴承 RPNA20/35 滚针轴承

SKF滚针轴承的轴承外圆为凸球面形的设计。 SKF滚针轴承配合外圆凹球面形设计的两个聚合物座圈组合在冲压钢圈内并安装在外圈上。

SKF轴承 RPNA20/35 为不带内圈的对中滚针轴承。

Fw   25 mm
D   42 mm
C   20 mm
D1   36.5 mm
r min. 0.8 mm
Da min. 35 mm
Da max. 37 mm
ra max. 0.8 mm
SKF滚针轴承 RPNA20/35 数据计算

基本额定动载荷 C   19 kN
基本额定静载荷 C0   32.5 kN
疲劳载荷极限 Pu   4 kN
参考转速     16000 r/min
极限转速     18000 r/min
 
 
SKF滚针轴承 RPNA20/35 质量

质量轴承     0.11 kg