SKF轴承 W639/3-2Z 深沟球轴承

SKF轴承 W639/3-2Z 深沟球轴承

SKF深沟球轴承的应用范围非常广。SKF深沟球轴承适用于高速和超高速,适应两个方向的径向和轴向载荷,并且几乎不需要维护。 SKF深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型, SKF 提供多种设计、变型和尺寸的SKF深沟球轴承。

d   3 mm
D   8 mm
B   4 mm
d1 4.35 mm
D2 7.25 mm
r1,2 min. 0.15 mm
da min. 3.9 mm
da max. 4.3 mm
Da max. 7.3 mm
ra max. 0.15 mm

SKF深沟球轴承 W639/3-2Z 数据计算

基本额定动载荷 C   0.319 kN
基本额定静载荷 C0   0.09 kN
疲劳载荷极限 Pu   0.004 kN
参考转速     150000 r/min
极限转速     75000 r/min
计算系数 kr   0.025  
计算系数 f0   6.1  
 
 
SKF深沟球轴承 W639/3-2Z 质量

质量轴承     0.00082 kg